లాభ, వ్యయ భావములు- జ్యోతిష పాఠములు

భావకారకత్వములు - అంశాల వారి విభజన:

లాభ, వ్యయ భావములు

11. లాభభావము: ఉపచయ స్థానము.
వ్యక్తిగత కారకత్వములు: కోరికలు తీరటం, ఆనందించటం, వస్తుసేకరణ, లాభము, ఆదాయము, సేవ, కోరిక
శరీర సంబంధ కారకత్వములు: కుడికాలు, ఎడమచెవి
సమాజసంబంధ కారకత్వములు: తనకంటే పెద్దవారు, మిత్రులు
ఇతరములు: అన్నిరకముల లాభములు

12. వ్యయభావము: దుస్థానము.
వ్యక్తిగత కారకత్వములు: ఖర్చులు, ఖరీదు, వ్యయము, పడిపోవటం, నొప్పి, నష్టము, నష్టపరిహారము చెల్లించటము, దూరప్రాంతాలకు వెళ్ళటం, దానధర్మాలకొరకు డబ్బు ఖర్చు చేయటం, త్యాగము, పునర్జన్మ, రహస్యము
శరీరసంబంధ కారకత్వములు: పాదములు, ఎడమకన్ను, నిద్రాభంగం, జీవిత చరమాంకం
సమాజసంబంద కారకత్వములు: ఒంటరితనం
ఇతరములు: ఆసుపత్రిలో లేదా జైలులో ఉండటం, సన్యాసము, దాక్కొనే ప్రదేశం, విదేశములు, దూరప్రాంతములు


Kalsarp Dosha Check

Check your horoscope for Kalasarpa dosh, get remedies suggestions for Kasasarpa dosha.

Read More
  

KP Horoscope

Free KP Janmakundali (Krishnamurthy paddhatiHoroscope) with predictions in Hindi.

Read More
  

Kalsarp Dosha Check

Check your horoscope for Kalasarpa dosh, get remedies suggestions for Kasasarpa dosha.

Read More
  

Mangal Dosha Check

Check your horoscope for Mangal dosh, find out that are you Manglik or not.

Read More
  


Friendships are valuable connections, cherish them and they will bring happiness and support to your life.