ਨਵਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ, ਨਾਮ ਸੁਝਾਅ, ਰਾਸ਼ੀ, ਨਕਸ਼ਤਰ, ਦੋਸ਼

Newborn Horoscope with Name letter suggestion in Punjabi

ਨਵਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ, ਨਕਸ਼ਤਰ ਅਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਖਰ (ਨਾਮਕਸ਼ਰ) ਜਾਣੋ

ਨਵਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਇਹ ਨਵਜਨਮੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਸ਼ੀ, ਨਕਸ਼ਤਰ, ਜਨਮਕਸ਼ਰ, ਘਟਾ ਚਕਰ, ਲਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਾਅ, ਉਚਿਤ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਖਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨਵਜਨਮੇ ਦੇ ਜਨਮ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ ਤਾੱਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਵਜਨਮੇ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੋਤਿਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾਮ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਖਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।ਇਹ ਨਵਜਨਮੇ ਕੁੰਡਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਨਕਸ਼ਤਰ ਅਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ, ਜਨਮ ਤਿੱਥੀ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ਤਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਜੋਤਿਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮਕਰਣ (ਨਾਮਕਰਨ) ਇੱਕ ਉਚਿਤ ਜੋਤਿਸ਼ ਅੱਖਰ (ਨਾਮਕਸ਼ਰ) ਨਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਨਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਜੋਤਿਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਇਹ ਸਾਧਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਵੇਰਵੇ ਜਨਮ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਚੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਜਨਮੇ ਲਈ ਸਹੀ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਖਰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਨਮ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਆਨਲਾਈਨ ਨਵਜਨਮੇ ਕੁੰਡਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਵਜਨਮੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ, ਨਕਸ਼ਤਰ, ਚਰਣ, ਜਨਮ ਨਾਮਕਸ਼ਰ, ਨਾਮ ਦੇ ਲਈ ਉਚਿਤ ਅੱਖਰ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਕਸ਼ਤਰ ਅਤੇ ਅਮਾਵਸਿਆ, ਚਤੁਰਦਸ਼ੀ ਆਦਿ ਤਿੱਥੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। Onlinejyotish.com ਇੱਕ ਮਾਤ੍ਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਜੋ ਮੁਫ਼ਤ ਆਨਲਾਈਨ ਨਵਜਨਮੇ ਜੋਤਿਸ਼, ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਖਰ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਵੇਂ ਜਨਮੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਅੱਜ, ਕਲ੍ਹ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਨ ਜਨਮ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਭਾਰਤ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਕੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਅਨੋਖੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਵਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਜੋਤਿਸ਼ਕ ਵੇਰਵੇ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ੀ ਅੱਖਰ (ਵੇਦਿਕ ਜਨਮ ਚਿੰਨ੍ਹ) ਅਤੇ ਲਗਨ ਅੱਖਰ (ਜਨਮ ਲਗਨ) ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨਾਮਕਸ਼ਰ (ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਖਰ) ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਧਨ ਮਾਸਾ ਨਾਮਾ (ਹਿੰਦੂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨਾਮ) ਅਤੇ ਜਨਮਾ ਨਾਮਾ (ਜਨਮ ਨਕਸ਼ਤਰ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨਾਮ) ਬਾਰੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਟਾ ਚਕਰ, ਅਵਕਾਹਡਾ ਚਕਰ, ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਚਕਰ (ਬੱਚੇ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ), ਲਗਨ ਕੁੰਡਲੀ, ਨਵਾਂਸ਼ਾ ਕੁੰਡਲੀ, ਅਤੇ ਵਿਮਸ਼ੋਤਰੀ ਦਸ਼ਾ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਹੀ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ 'ਚ ਸਹੀ ਨਾਮ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹਨ।

Newborn Astrology, Rashi, Nakshatra, Name letters

Lord Ganesha blessing newborn Are you confused about the name of your newborn? Want to know which letters are good for the child? Here is a solution for you. Our website offers a unique free online service specifically for those who want to know about their newborn's astrological details, naming letters based on horoscope, doshas and remedies for the child. With this service, you will receive a detailed astrological report for your newborn. This newborn Astrology service is available in  English,  Hindi,  Telugu,  Kannada,  Marathi,  Gujarati,  Tamil,  Bengali, and  Punjabi Languages. Click on the desired language name to get your child's horoscope.

Vedic Horoscope

Free Vedic Janmakundali (Horoscope) with predictions in Hindi. You can print/ email your birth chart.

Read More
  
  

Monthly Horoscope

 

Check July Month Horoscope (Rashiphal) for your Rashi. Based on your Moon sign.

Read More
  
 

Kundali Matching

 

Free online Marriage Matching service in Telugu Language.

 Read More
  

KP Horoscope

Free KP Janmakundali (Krishnamurthy paddhati Horoscope) with predictions in English.

Read More
  
Please support onlinejyotish.com by sharing this page by clicking the social media share buttons below if you like our website and free astrology services. Thanks.