മലയാള പഞ്ചാംഗം: തിഥി, നക്ഷത്രം, വർജ്യം, ദുർമുഹൂർത്തം, താരാബലം

മലയാള പഞ്ചാംഗം - Malayala Panchangam

ഏത് ദിവസത്തിനും, ഏത് സ്ഥലത്തിനും കൃത്യമായ തിഥി തുടങ്ങിയവ കാണിക്കുന്ന ദൃഗ്ഗണിത മലയാള പഞ്ചാംഗം

പ്രതിദിന പൂജ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ഉദയതിഥി, നക്ഷത്രം തുടങ്ങിയവയോടുകൂടി

മലയാളത്തിൽ പൂർണ്ണമായ പഞ്ചാംഗം. ഇന്നത്തെ തിഥി, നക്ഷത്രം, വർജ്യം, ദുർമുഹൂർത്തം, രാഹുകാലം തുടങ്ങിയവ അറിയാൻ ഈ ഓൺലൈൻ പഞ്ചാംഗം ഉപയോഗിക്കാം. ഏത് ദിവസത്തെയും, ഏത് സ്ഥലത്തെയും പഞ്ചാംഗം ഒരു ക്ലിക്കിലൂടെ നിമിഷങ്ങൾക്കകം ലഭ്യമാണ്. തിഥി, വാരം, നക്ഷത്രം, യോഗം, കരണം എന്നിവയുടെ സമയങ്ങൾക്കൊപ്പം, വർജ്യം, ദുർമുഹൂർത്തം പോലുള്ള അശുഭ സമയങ്ങൾ, അമൃതഘടിക പോലുള്ള ശുഭസമയങ്ങൾ, താരാബലം, ചന്ദ്രബലം, പ്രതിദിന ലഗ്നാന്ത്യ സമയങ്ങൾ, ഓരോ ലഗ്നത്തിനും പുഷ്കരാംശങ്ങൾ, ശുഭാംശങ്ങൾ, സൂര്യോദയകാല ഗ്രഹസ്ഥിതി തുടങ്ങി നിരവധി വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി, ജ്യോതിഷികൾ മുതൽ സാധാരണക്കാർ വരെ എല്ലാവർക്കും, ദിനംപ്രതി ഉപയോഗപ്രദമാകുന്ന തരത്തിൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഏക ഓൺലൈൻ പഞ്ചാംഗ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ഇതാണ്. താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാകും. ആവശ്യമുള്ള തീയതി, സ്ഥല വിവരങ്ങൾ, സൂര്യോദയ കാല കുണ്ഡലി രീതി എന്നിവ തിരഞ്ഞെടുത്ത് സമർപ്പിക്കുക. സ്ഥിരസ്ഥലം, ഭാഷ, കുണ്ഡലി രീതി എന്നിവ ഒരിക്കൽ തിരഞ്ഞെടുത്താൽ, ആ സ്ഥലത്തിന്റെ പഞ്ചാംഗം ദിവസവും കാണാനാകും. മറ്റ് പഞ്ചാംഗ സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകളിൽ കാണാത്ത നിരവധി സവിശേഷതകൾ ഞങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ പഞ്ചാംഗ സോഫ്റ്റ്‌വെയറിൽ ലഭ്യമാണ്. ദിനംപ്രതി പൂജ തുടങ്ങിയവയുടെ സങ്കൽപ്പം മുതൽ മുഹൂർത്ത നിർണ്ണയം വരെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിനാണ് ഈ പഞ്ചാംഗ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കൂടുതൽ സവിശേഷതകൾ ഉടൻ ചേർക്കുന്നതായിരിക്കും.നമ്മുടെ ഭാരതീയ ശാസ്ത്രങ്ങൾ സമയത്തിന്റെ ഗുണദോഷങ്ങൾ അറിയുന്നതിനായി സമയത്തെ അഞ്ച് ഘടകങ്ങളായി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു. അവ തിഥി, വാരം, നക്ഷത്രം, യോഗം, കരണം എന്നിവയാണ്. ഈ അഞ്ചിനെയും കൂടി പഞ്ചാംഗം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഹൈന്ദവ ഉത്സവങ്ങൾ, ആചാരങ്ങൾ, പാരമ്പര്യങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം ഈ പഞ്ചാംഗത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ഏത് ശുഭമുഹൂർത്തവും തിഥി, വാരം, നക്ഷത്രം, യോഗം, കരണം എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കണക്കാക്കുന്നു. സൂര്യന്റെയും ചന്ദ്രന്റെയും ചലനം, സ്ഥാനം എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് പഞ്ചാംഗം (തിഥി, വാരം, നക്ഷത്രം, യോഗം, കരണം) കണക്കാക്കുന്നത്. ദിവസേനയുള്ള സങ്കല്പം മുതൽ പൂജകൾ, വ്രതങ്ങൾ, ഹോമങ്ങൾ, യജ്ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിയ കർമ്മങ്ങൾ, ശ്രാദ്ധം തുടങ്ങിയ പിതൃസംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ, എല്ലാത്തരം ശുഭാശുഭ കാര്യങ്ങൾ, വിവാഹം തുടങ്ങിയ ശുഭകാര്യങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് മുഹൂർത്തം നോക്കാൻ പഞ്ചാംഗം ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഘടകമാണ്.

ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന പഞ്ചാംഗദർശിനി വഴി ഏത് ദിവസത്തെയും ഏത് സ്ഥലത്തെയും പഞ്ചാംഗം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ കഴിയും. സൂര്യന്റെയും ചന്ദ്രന്റെയും ഉദയാസ്തമയങ്ങൾ, സൂര്യന്റെയും ചന്ദ്രന്റെയും രാശിസ്ഥിതി, കലിയുഗ വർഷങ്ങൾ, ശാലിവാഹന ശകവർഷം, വിക്രമ ശകം, കലിയുഗം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ, ജൂലിയൻ ദിവസങ്ങൾ, ഹൈന്ദവ വർഷം, അയനം, ഋതു, മാസം, പക്ഷം, തിഥി, വാരം, നക്ഷത്രം, യോഗം, കരണത്തിന്റെ അവസാന സമയങ്ങൾ, അമൃത ഘടിക, രാഹുകാലം, ഗുളിക കാലം, യമഗണ്ഡകാലം, ദുർമുഹൂർത്തം, വർജ്യം, ദിനവിഭാഗങ്ങൾ, രാത്രി വിഭാഗങ്ങൾ, ചൗഘടിക/ഗൗരീ പഞ്ചാംഗം, ഹോര സമയങ്ങൾ, ദിന മുഹൂർത്തങ്ങൾ, പഞ്ചാംഗ ശുഭാശുഭ കാര്യങ്ങൾ, ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, താരാബലം, ചന്ദ്രബലം തുടങ്ങിയവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.


In Vedic astrology, each moment in time is characterized by five fundamental elements: Tithi (lunar day), Vara (weekday), Nakshatra (lunar mansion), Yoga (a special lunar-solar alignment), and Karana (half of a lunar day). These elements are collectively known as Panchanga, or the five limbs of time, and are detailed in an almanac for every day of the year.
Panchanga is derived from precise astronomical calculations of the Sun and Moon's positions, and it serves as an indispensable guide for various aspects of life. It helps determine auspicious timings for religious ceremonies like pujas and yagnas, identifies favorable periods for undertaking vows (vratas) and performing ancestral rituals (shraddhas), and aids in selecting the most auspicious muhurta (time) for important events like weddings or business ventures. Panchanga is not only essential for astrologers but also serves as a valuable tool for the general public seeking to align their actions with cosmic harmony.

This Panchanga Darshini provides a comprehensive overview of the day's astrological configuration in the Malayala tradition. It details the five fundamental elements of time: Tithi (lunar day), Vara (weekday), Nakshatra (lunar mansion), Yoga (a special lunar-solar alignment), and Karana (half of a lunar day), along with the Moon's current position and the Chaitra Paksheeya (Lahiri) Ayanamsha.
Additionally, it offers valuable insights into the day's energy through Tarabalam (planetary strength), Chandra Balam (Moon's strength), and identifies potential challenges like Ashtama Chandra and Ghata Vara. It also highlights specific time periods to be mindful of, such as Rahukala, Gulika, and Yamaganda, along with Varjyam (periods to avoid) and Durmuhurtam (inauspicious times).
The Panchanga Darshini goes further by providing a qualitative analysis of the Tithi, Vara, Nakshatra, Yoga, and Karana, offering guidance on their potential influence on the day. It also includes precise timings for sunrise and moonrise, as well as the transitions of the Moon through different Rashis (zodiac signs) and Nakshatras.
For those seeking deeper insights, the Panchanga Darshini provides detailed information on Chowghati/Gouri Panchang (a specific astrological division of time), Hora timings (planetary hours), and Muhurta timings (auspicious periods for various activities). It concludes with a day guide and personalized predictions based on the Tarabalam, empowering individuals to navigate their day with astrological awareness.

 

Kundali Matching

 

Free online Marriage Matching service in Telugu Language.

 Read More
  
 

Newborn Astrology

 

Know your Newborn Rashi, Nakshatra, doshas and Naming letters in Hindi.

 Read More
  
 

Newborn Astrology

 

Know your Newborn Rashi, Nakshatra, doshas and Naming letters in Hindi.

 Read More
  
 

Newborn Astrology

 

Know your Newborn Rashi, Nakshatra, doshas and Naming letters in English.

Read More
  
Please share this page by clicking the social media share buttons below if you like our website and free astrology services. Thanks.