വിവാഹ പൊരുത്തം: മലയാളത്തിൽ ജാതക പൊരുത്തം, ദോഷ പരിഹാരങ്ങളോടെ

Online Kundali Matching - Malayalam

ജാതക പൊരുത്തം - വിവാഹ ഗുണമേളനം

കുജ ദോഷ (ചൊവ്വ ദോഷ) പരിശോധനയോടുകൂടിയ സൗജന്യ ജാതക പൊരുത്തം (വൈദിക പൊരുത്ത പരിശോധന) മലയാളത്തിൽ

ജനനത്തീയതിയും സമയവും അടിസ്ഥാനമാക്കി വധൂവര ഗുണമേളനം - അഷ്ടകൂട വിവാഹ പൊരുത്തത്തിലെ ദോഷങ്ങളും അവയുടെ പരിഹാരങ്ങളും നൽകുന്ന ഏക ഗുണമേളന ഓൺലൈൻ സോഫ്റ്റ്‌വെയറാണിത്. ഗണകൂട, രാശികൂട, നാഡികൂട ദോഷ പരിഹാരങ്ങൾ, ഏക നക്ഷത്ര ദോഷം, വർജ്യ നക്ഷത്ര വിശദാംശങ്ങൾ, കുജദോഷ പരിശോധന, പരിഹാരങ്ങൾ, ശുഭാശുഭ ഗ്രഹ വിശദാംശങ്ങൾ എന്നിവ ഈ ഗുണമേളന സേവനത്തിലൂടെ സൗജന്യമായി ലഭിക്കും.
വിവാഹം എന്നത് രണ്ട് വ്യക്തികളുടെ മാത്രമല്ല, രണ്ട് കുടുംബങ്ങളെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ശുഭകാര്യമാണ്. അതിനാൽ, എത്ര ഗുണങ്ങൾ ലഭിച്ചുവെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാതെ, സന്താനഭാഗ്യം, ദാമ്പത്യജീവിതം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളും നൽകാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. വധൂവരന്മാരുടെ പുതിയ ജീവിതത്തിന് ഞങ്ങളുടെ ഗുണമേളനം ഒരു നല്ല തുടക്കമാകണമെന്ന ആഗ്രഹത്തോടെ, മറ്റ് എല്ലാ വെബ്‌സൈറ്റുകളേക്കാളും കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ, നാല് പേരുമായി പങ്കിടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.


Details of boy
Details of girl
Note: type few letters of birth city and select it from the list. Please type city name in English.

Marriage Matching with date of birth

image of Marriage Matchin reportIf you are looking for a perfect like partner, and checking many matches, but unable to decide who is the right one, and who is incompatible. Take the help of Vedic Astrology to find the perfect life partner. Before taking life's most important decision, have a look at our free marriage matching service. We have developed free online marriage matching software in  Telugu,  English,  Hindi,  Kannada,  Marathi,  Bengali,  Gujarati,  Punjabi,  Tamil. Click on the desired language to know who is your perfect life partner.

ഓൺലൈൻ ജ്യോതിഷ്.കോം അവതരിപ്പിക്കുന്ന സൗജന്യ ഗുണമേളന സേവനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്റർനെറ്റിൽ ജ്യോതിഷം നൽകുന്ന നിരവധി വെബ്‌സൈറ്റുകൾ ഗുണമേളന സേവനം സൗജന്യമായോ, ഒരു നിശ്ചിത ഫീസ് ഈടാക്കിയോ നൽകുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ, അവയെല്ലാം അപേക്ഷിച്ച് മികച്ചതും, നിരവധി ഘടകങ്ങളോടുകൂടിയ സൗജന്യ ജാതകപൊരുത്തം അഥവാ വിവാഹ പൊരുത്ത സേവനം നമ്മുടെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ മാത്രമേ ലഭിക്കൂ.
ഈ സൗജന്യ വിവാഹ ജാതകം അഥവാ ജാതക പൊരുത്ത സേവനത്തിലൂടെ, വധൂവരന്മാരുടെ അഷ്ടകൂട (വർണ്ണകൂട, വശ്യകൂട, താരാകൂട, യോനികൂട, ഗ്രഹമൈത്രികൂട, ഗണകൂട, രാശികൂട, നാഡി കൂട) ഗുണമേളനത്തോടൊപ്പം, അവരുടെ ജാതക വിശദാംശങ്ങൾ, ലഗ്നം, നവാംശ ചക്രങ്ങൾ, ദാമ്പത്യ ജീവിതം, സന്താനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച ശുഭാശുഭ ഗ്രഹങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ, ഏക നക്ഷത്ര, ഏക നാഡി ദോഷ വിശദാംശങ്ങൾ, അവയുടെ പരിഹാര നക്ഷത്രങ്ങൾ, കുജ ദോഷ വിശദാംശങ്ങൾ, കൂടാതെ കുജദോഷ പരിഹാരം നടന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ തുടങ്ങി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ വധൂവരന്മാരുടെ ജനന വിവരങ്ങൾ നൽകി സൗജന്യമായി ലഭിക്കും.
ഇവിടെ നൽകുന്ന ഗുണമേളന റിപ്പോർട്ട് പ്രിന്റ് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പി.ഡി.എഫ്. ആയി സൂക്ഷിക്കാം.

 

Kundali Matching

 

Free online Marriage Matching service in Telugu Language.

 Read More
  

KP Horoscope

Free KP Janmakundali (Krishnamurthy paddhati Horoscope) with predictions in English.

Read More
  
 

Kundali Matching

 

Free online Marriage Matching service in Telugu Language.

 Read More
  
 

Newborn Astrology

 

Know your Newborn Rashi, Nakshatra, doshas and Naming letters in Hindi.

 Read More
  

Please support onlinejyotish.com by sharing this page by clicking the social media share buttons below if you like our website and free astrology services. Thanks.