2024 കുംഭം രാശി ഫലം (Kumbham Rashi Phalam 2024) | ശനി സംക്രമണം, കരിയർ, ധനം, ഭാഗ്യം

കുംഭം രാശിയുടെ പഴങ്ങൾ

വർഷം 2024 ജാതകം

Malayalam Rashi Phalalu (Rasi phalamulu)

2024 Rashi phalaalu
കുറിപ്പ്: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന രാശി ഫലങ്ങൾ ചന്ദ്ര രാശിയെ മാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ഇവ മനസ്സിലാക്കാൻ മാത്രമുള്ളതാണ്, സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ എടുക്കാൻ പാടില്ല.

Malayalam Rashi Phalalu (Rasi phalamulu) - 2024 samvatsara Kumbha rashi phalaalu. Family, Career, Health, Education, Business and Remedies for Kumbha Rashi in Malayalam

Kanya rashi Malayalam year predictions

ധനിഷ്ട 3, 4 പാദങ്ങൾ (ഗു, ഗെ)
ശതഭിഷത്തിന് 4 പാദങ്ങളുണ്ട് (ഗോ, സ, സി, സു)
പൂർവാഭാദ്ര 1, 2, 3 പാദങ്ങൾ (സെ, അങ്ങനെ, ദാ)

അക്വേറിയസ് രാശി - 2024 വർഷത്തെ ജാതകം (രാശിഫൽ)

കുംബം രാശിക്കാർക്ക് ഈ വർഷം മുഴുവനും ശനി ഒന്നാം ഭാവത്തിലും രാഹു രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ മീനത്തിലും കേതു കന്നിരാശിയിലും സംക്രമിക്കും. വ്യാഴം മെയ് 1 വരെ മേടത്തിലെ മൂന്നാം ഭാവത്തിൽ സംക്രമിക്കും, തുടർന്ന് വർഷം മുഴുവനും അത് നാലാം ഭാവത്തിൽ ടോറസിലൂടെ നീങ്ങും .

അക്വേറിയസ് രാശിയുടെ 2024-ലെ ബിസിനസ്സ് സാധ്യതകൾഅക്വേറിയസ് രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് ഈ വർഷം ആദ്യത്തെ നാല് മാസങ്ങളിൽ ബിസിനസിൽ സമ്മിശ്ര ഫലങ്ങളും ബാക്കി വർഷം ശരാശരി ഫലങ്ങളും നൽകും. മെയ് 1 വരെ മൂന്നാം ഭാവത്തിൽ വ്യാഴം സഞ്ചരിക്കുന്നത് ചില ബിസിനസ്സ് വളർച്ചയ്ക്ക് കാരണമാകും. ഏഴ്, ഒമ്പത്, പതിനൊന്ന് ഭാവങ്ങളിലെ വ്യാഴത്തിന്റെ ഭാവം ബിസിനസ്സ് വളർച്ച മാത്രമല്ല, പുതിയ പങ്കാളിത്തം രൂപീകരിക്കുന്നതിനോ പുതിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കുന്നതിനോ ഉള്ള സാധ്യതയെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഈ ശ്രമങ്ങൾക്ക് ഗണ്യമായ പരിശ്രമം ആവശ്യമായി വരും. ഈ കാലയളവിൽ ബിസിനസ്സ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ മൂലം വരുമാനത്തിൽ വർദ്ധനവുണ്ടാകും. എന്നിരുന്നാലും, ബിസിനസ്സ് പങ്കാളികളുമായോ ഉപഭോക്താക്കളുമായോ തെറ്റിദ്ധാരണകളോ തെറ്റായ വ്യാഖ്യാനങ്ങളോ ഉണ്ടാകാം .

മെയ് 1 മുതൽ, വ്യാഴം നാലാം ഭാവത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതിനാൽ, ബിസിനസ്സിന് ചില വെല്ലുവിളികൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം. പ്രത്യേകിച്ചും, ബിസിനസ്സ് പങ്കാളികൾ എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും നിങ്ങളുടെ മേൽ ചുമത്തിയേക്കാം, ഇത് ബിസിനസ്സിൽ സമ്മർദ്ദം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ പ്രയത്നങ്ങൾക്കിടയിലും, ബിസിനസ്സ് പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ വളരില്ല, ചിലപ്പോൾ നഷ്ടം സംഭവിക്കാം. ഈ നഷ്ടങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് പങ്കാളികൾ നിങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയേക്കാം, അവർ ബിസിനസിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങുകയോ പണത്തിന്റെ വിഹിതം തിരികെ ചോദിക്കുകയോ ചെയ്യാനുള്ള അവസരമുണ്ട്, ഇത് സാമ്പത്തിക സമ്മർദ്ദത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു.

വർഷം മുഴുവനും, എട്ടാം ഭാവത്തിലെ കേതുവിനോടൊപ്പം ഒന്നാം ഭാവത്തിലും രാഹു രണ്ടാം ഭാവത്തിലും ശനി സംക്രമിക്കുന്നത് ബിസിനസ്സിലും വരുമാനത്തിലും ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഉണ്ടാക്കും. നല്ല ലാഭത്തിന്റെ സമയങ്ങളും നഷ്ടങ്ങളുടെ സമയങ്ങളും ഉണ്ടാകും, ഇത് സ്ഥിരമായ ബിസിനസ്സ് വളർച്ചയെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് മെയ് മുതൽ, വ്യാഴത്തിന്റെ സംക്രമത്തിലെ മാറ്റത്തോടെ, നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾക്ക് മൂല്യം കുറഞ്ഞേക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സൗമ്യമായ സമീപനം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചേക്കാം. പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് പങ്കാളികളുമായി ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാം .

അക്വേറിയസ് രാശിക്കാർക്ക് 2024-ലെ തൊഴിൽ സാധ്യതകൾഅക്വേറിയസ് രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് ഈ വർഷം തൊഴിലിന്റെ കാര്യത്തിൽ സമ്മിശ്ര ഫലങ്ങൾ നൽകും. മെയ് 1 വരെ, വ്യാഴം മൂന്നാം ഭാവത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ മാറ്റത്തിന് സാധ്യതയുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ജോലിസ്ഥലത്തോ ജോലിസ്ഥലത്തോ നിങ്ങളുടെ തുടക്കമില്ലാതെ ഈ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കാം. എന്നിരുന്നാലും, മെയ് വരെ വ്യാഴത്തിന്റെ സംക്രമണം സമ്മിശ്രമായതിനാൽ, ഈ മാറ്റങ്ങൾ വലിയ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കില്ല. എന്നാൽ ഈ മാറ്റങ്ങൾ പെട്ടെന്നുണ്ടായേക്കാവുന്നതിനാൽ, അവയുമായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ കുറച്ച് സമയമെടുത്തേക്കാം. ഒമ്പത്, പതിനൊന്ന് ഭാവങ്ങളിലെ വ്യാഴത്തിന്റെ ഭാവം സാമ്പത്തികമായി അനുകൂലമായിരിക്കും .

മെയ് 1 മുതൽ, വ്യാഴം നാലാം ഭാവത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വെല്ലുവിളികൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം. നാലാം ഭാവത്തിലെ വ്യാഴത്തിന്റെ സംക്രമണം നിങ്ങളുടെ ജോലിസ്ഥലത്ത് മാറ്റത്തിനോ ജോലിസ്ഥലത്ത് അധിക ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാനോ ഇടയാക്കും. ഇത് വിശ്രമമില്ലാതെ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനും ശാരീരികവും മാനസികവുമായ സമ്മർദ്ദത്തിന് കാരണമായേക്കാം. നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, നിങ്ങളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥർ അല്ലെങ്കിൽ സഹപ്രവർത്തകർ നിങ്ങളുടെ ജോലിയിലെ പിഴവുകൾ എടുത്തുകാണിച്ചേക്കാം, ഇത് അംഗീകാരമില്ലായ്മയിലേക്കും നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്ന വികാരത്തിലേക്കും നയിച്ചേക്കാം. പത്താം ഭാവത്തിലെ വ്യാഴത്തിന്റെ ഭാവം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രശസ്തിക്കും അന്തസ്സിനുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാൻ നിങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിച്ചേക്കാം .

വർഷം മുഴുവനും ആദ്യ ഭാവത്തിൽ ശനി സംക്രമിക്കുന്നതിനാൽ, മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങളുടെ ആശയങ്ങളെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെയും തടസ്സപ്പെടുത്തുകയോ വിലകുറച്ച് കാണിക്കുകയോ ചെയ്തേക്കാം. മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ജോലി സംതൃപ്തി നൽകുന്നില്ല, ഇത് ആവർത്തിച്ചുള്ള ശ്രമങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. ഈ വർഷം നിങ്ങളുടെ തൊഴിലിൽ അപ്രതീക്ഷിത മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് മെയ് 1 മുതൽ, വ്യാഴത്തിന്റെ സംക്രമം അനുകൂലമല്ലാത്തതിനാൽ , നിങ്ങൾ വിമുഖത കാണിച്ചാലും മാറ്റങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം. പുതിയ ജോലിയോ നിലവിലെ ജോലിയിൽ മാറ്റം വരുത്തുകയോ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഈ സമയത്ത് അധിക പരിശ്രമം ഫലം നൽകും. ആദ്യ ഭവനത്തിലെ ശനിയുടെ സംക്രമണം നമ്മുടെ മാനസിക പിഴവുകൾ തിരുത്തുകയും നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ജോലികൾ ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, എന്നാൽ ഇത് ഭാവിയിലെ പ്രൊഫഷണൽ വളർച്ചയ്ക്ക് പ്രയോജനകരമാണ്. ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള കഴിവ് വികസിപ്പിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു .

രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ രാഹുവിന്റെ സംക്രമണം നിങ്ങളുടെ വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളും തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്നതിന് കാരണമായേക്കാം. സംസാരിക്കുക മാത്രമല്ല പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാളായി ആളുകൾ നിങ്ങളെ കണ്ടേക്കാം. അതിനാൽ, ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതോ ആസൂത്രണം ചെയ്തതോ ആയ ജോലികൾ രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, നിങ്ങളുടെ ജോലികളിലെ തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനും നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ജോലികൾ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കാനും കഴിയും.

അക്വേറിയസ് രാശിയുടെ 2024-ലെ സാമ്പത്തിക സാധ്യതകൾഅക്വേറിയസ് രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് ഈ വർഷത്തെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ആദ്യ നാല് മാസം അനുകൂലവും ശേഷിക്കുന്ന എട്ട് മാസങ്ങളിൽ ശരാശരിയും ആയിരിക്കും. മെയ് 1 വരെ, മൂന്നാം ഭാവത്തിൽ വ്യാഴത്തിന്റെ സംക്രമണം സമ്മിശ്ര ഫലങ്ങൾ നൽകും, എന്നാൽ 11, 9 ഭാവങ്ങളിലെ ഭാവം നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുത്തും. നിങ്ങളുടെ തൊഴിലിൽ നിന്നോ ബിസിനസ്സിൽ നിന്നോ നിങ്ങൾക്ക് മതിയായ വരുമാനം ലഭിക്കും. കൂടാതെ, വസ്തുവകകളുടെ വിൽപ്പനയിലൂടെയോ ദ്വിതീയ വരുമാനത്തിന്റെ മറ്റ് ഉറവിടങ്ങളിലൂടെയോ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് വരുമാനം നേടാം.

മെയ് 1 മുതൽ, വ്യാഴം നാലാം ഭാവത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതിനാൽ, വരുമാനവും ചെലവും തമ്മിൽ സന്തുലിതാവസ്ഥ കുറയും. കുടുംബ പരിപാടികൾ അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ആരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെലവുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചെലവുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടും. ഈ ചെലവുകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും മൂല്യവത്തായതാണെങ്കിലും, ഈ കാലയളവിൽ നിങ്ങളുടെ ഔട്ട്‌ഗോയിംഗ് നിങ്ങളുടെ വരുമാനത്തെ കവിഞ്ഞേക്കാം. മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് സാമ്പത്തിക സഹായം ആവശ്യമായി വരാതിരിക്കാൻ കൂടുതൽ ലാഭിക്കുകയും അനാവശ്യ ചെലവുകൾ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഉചിതം .

വർഷം മുഴുവനും, ആദ്യ ഭവനത്തിൽ ശനിയുടെ സംക്രമണം സാമ്പത്തിക വെല്ലുവിളികൾ സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം. നിങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തതിലും കൂടുതൽ ചെലവഴിക്കുന്നതായി നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയേക്കാം, പരിശ്രമങ്ങൾക്കിടയിലും വരുമാനം പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ വർദ്ധിക്കാനിടയില്ല. ബന്ധുക്കളിൽ നിന്നോ കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ നിന്നോ സഹായം ഇടയ്ക്കിടെ ലഭ്യമായേക്കാം. എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സുകൾ വിവേകത്തോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലൂടെയും ആഡംബരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിലൂടെയും നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ നിന്ന് സ്വയം പരിരക്ഷിക്കാം .

വർഷം മുഴുവനും രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ രാഹുവിന്റെ സംക്രമണം നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾക്ക് കാരണമായേക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ പണമില്ലാത്തതും ആവശ്യമില്ലാത്തപ്പോൾ ആവശ്യത്തിലധികം കൈവശം വയ്ക്കുന്നതും ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാകാം. അമിതവ്യയം ഒഴിവാക്കുകയും സമ്പാദ്യത്തിലും കുറഞ്ഞ ചെലവിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രശ്‌നങ്ങളില്ലാതെ വർഷം മുഴുവൻ നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും .

അക്വേറിയസ് രാശിക്ക് 2024-ലെ കുടുംബ സാധ്യതകൾഅക്വേറിയസ് രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് ഈ വർഷത്തെ ആദ്യ നാല് മാസം കുടുംബകാര്യങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും , ശേഷിക്കുന്ന കാലയളവ് ശരാശരി ആയിരിക്കും. മെയ് 1 വരെ, മൂന്നാം ഭാവത്തിൽ വ്യാഴത്തിന്റെ സംക്രമണം കാരണം, നിങ്ങൾക്ക് വിവാഹം പോലുള്ള കുടുംബ പരിപാടികളിൽ സാക്ഷിയാകാം അല്ലെങ്കിൽ പങ്കെടുക്കാം. ഈ കാലയളവിൽ കൂടുതൽ യാത്രകൾ ഉൾപ്പെട്ടേക്കാം, പ്രത്യേകിച്ച് ആത്മീയ യാത്രകൾ അല്ലെങ്കിൽ മംഗളകരമായ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കുക. നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഇണയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മെച്ചപ്പെടും, അവരുടെ കരിയറിലോ ബിസിനസ്സിലോ നല്ല സംഭാവന നൽകും. നിങ്ങളുടെ പിതാവിന്റെയോ കുടുംബത്തിലെ മുതിർന്നവരുടെയോ ആരോഗ്യവും മെച്ചപ്പെടും, നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിരുന്ന മാനസിക പിരിമുറുക്കം കുറയ്ക്കും. സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നോ ബന്ധുക്കളിൽ നിന്നോ സാമ്പത്തികമായോ കുടുംബപരമായ കാര്യങ്ങളിലോ സഹായം ലഭിക്കും .

മെയ് 1 മുതൽ, വ്യാഴം നാലാം ഭാവത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ കുടുംബ സാഹചര്യങ്ങളിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ജോലി, ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങളാൽ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം. ജോലി സമ്മർദ്ദം നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഗുണനിലവാരമുള്ള സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ തടഞ്ഞേക്കാം, ഇത് തെറ്റിദ്ധാരണകളോ നിങ്ങളുടെ വാക്കുകളിൽ വിശ്വാസക്കുറവോ ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം. ഈ സമയത്ത്, നിങ്ങൾക്കോ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കോ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, എന്നാൽ കൃത്യമായ മുൻകരുതലുകൾ എടുത്താൽ അവ ദീർഘകാല പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കില്ല .

വർഷം മുഴുവനും ആദ്യ ഭാവത്തിൽ ശനിയുടെ സംക്രമണം നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി തെറ്റിദ്ധാരണകൾക്കും വഴക്കുകൾക്കും ഇടയാക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് മെയ് 1 മുതൽ, വ്യാഴം ഇനി ഏഴാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കില്ല, ശനി മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കൂ. നിങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തെറ്റായ വ്യാഖ്യാനങ്ങളോ നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങളോ ഉണ്ടാകാം. കുടുംബത്തിനുള്ളിൽ നിയമപരമോ സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കങ്ങളും ഉണ്ടാകാം. സമാധാനം നിലനിർത്താൻ പ്രശ്നങ്ങൾ രമ്യമായി പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക .

വർഷം മുഴുവനും രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ രാഹുവിന്റെ സംക്രമണം കുടുംബത്തിൽ സമ്മിശ്ര വികാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വാക്കുകളോ പ്രവൃത്തിയോ കുടുംബാംഗങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചേക്കാം. നിങ്ങൾ സത്യം പറയുമ്പോൾ പോലും, മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയോ സംശയിക്കുകയോ ചെയ്തേക്കാം, ഇത് വിശ്വാസമില്ലായ്മയിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. ഈ കാലയളവിൽ വാക്കുകളേക്കാൾ പ്രവൃത്തികളിലൂടെ നിങ്ങളുടെ സത്യസന്ധത തെളിയിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് .

അക്വേറിയസ് രാശിയുടെ 2024-ലെ ആരോഗ്യപ്രതീക്ഷകൾഅക്വേറിയസിൽ ജനിച്ചവർക്ക് ഈ വർഷം സമ്മിശ്ര ആരോഗ്യ ഫലങ്ങൾ നൽകുന്നു. മെയ് വരെ, വ്യാഴത്തിന്റെ മിതമായ സംക്രമണം ആരോഗ്യത്തിന് പൊതുവെ അനുകൂലമായ കാലഘട്ടത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ചെറിയ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, പക്ഷേ അവ പെട്ടെന്ന് പരിഹരിക്കപ്പെടും, അതിനാൽ കാര്യമായ ആശങ്കയുടെ ആവശ്യമില്ല. 11-ാം ഭാവത്തിലെ വ്യാഴത്തിന്റെ ഭാവം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും അവ വേഗത്തിൽ മെച്ചപ്പെടുമെന്നും നിലവിലുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങൾ പുരോഗതി കാണുമെന്നും.

മെയ് 1 മുതൽ വ്യാഴം നാലാം ഭാവത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതിനാൽ ആരോഗ്യ കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ജാഗ്രത ആവശ്യമാണ്. നട്ടെല്ല്, കണ്ണുകൾ, പ്രത്യുത്പാദന അവയവങ്ങൾ, കരൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. ഈ വർഷം, ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണക്രമം, പതിവ് യോഗ, പ്രാണായാമം, വ്യായാമം എന്നിവ നിലനിർത്തുന്നത് കാര്യമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിക്കും. ഈ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും അശ്രദ്ധ മൂലമാകാം, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതശൈലി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പോളും ഭാവിയിലും നിങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കും. വ്യാഴത്തിന്റെ സ്വാധീനം അനുകൂലമല്ലെങ്കിൽ , നിങ്ങളുടെ പ്രതിരോധശേഷി ദുർബലമായേക്കാം, അതിനാൽ ഭക്ഷണത്തിലൂടെ പ്രതിരോധശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ആരോഗ്യം നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്.

വർഷം മുഴുവനും ആദ്യ ഭാവത്തിൽ ശനിയുടെ സംക്രമണത്തോടെ, എല്ലുകൾ, കൈകൾ, ചെവികൾ, ഗുരുതരമായ അവയവങ്ങൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം. പ്രത്യേകിച്ച് മെയ് 1 മുതൽ, വ്യാഴവും പ്രതികൂലമായി മാറുന്നതിനാൽ , നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒന്നാം ഭാവത്തിലെ ശനി അലസതയ്ക്കും സംതൃപ്തിയ്ക്കും കാരണമാകും, അതിനാൽ സ്വയം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് ശനിയുടെ ദോഷഫലങ്ങൾ കുറയ്ക്കാനും നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്താനും സഹായിക്കും.

രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ രാഹുവും എട്ടാം ഭാവത്തിൽ കേതുവും നിൽക്കുന്നത് ഈ വർഷം ചിട്ടയായ ഭക്ഷണശീലം ആവശ്യപ്പെടുന്നു. എരിവുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളിലേക്കോ ക്രമരഹിതമായ ഭക്ഷണരീതികളിലേക്കോ രാഹു നിങ്ങളെ പ്രലോഭിപ്പിച്ചേക്കാം, ഇത് ദഹന പ്രശ്നങ്ങൾ, ദന്ത പ്രശ്നങ്ങൾ, വൃക്ക സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവയിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. അതിനാൽ, ദഹനസംബന്ധമായ, ദന്ത, വൃക്കസംബന്ധമായ ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ അച്ചടക്കത്തോടെയുള്ള ഭക്ഷണക്രമം നിലനിർത്തുന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ് .

അക്വേറിയസ് രാശിക്ക് 2024-ലെ വിദ്യാഭ്യാസ സാധ്യതകൾഅക്വേറിയസ് രാശിയിൽ ജനിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ വർഷം അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യങ്ങളിൽ സമ്മിശ്ര ഫലങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടും. മെയ് 1 വരെ, മൂന്നാം ഭാവത്തിലൂടെയുള്ള വ്യാഴത്തിന്റെ സംക്രമണം ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് അനുകൂലമാണ് , വിദേശത്ത് പഠിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും സർവകലാശാലകളിലേക്കും പ്രവേശനം നേടാനുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു . എന്നിരുന്നാലും, ഈ കാലയളവിൽ, വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനത്തോടുള്ള താൽപ്പര്യം കുറയുകയോ മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കുകയോ ചെയ്തേക്കാം, ഇത് പരീക്ഷാ സമയത്ത് അധിക പരിശ്രമം ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം.

ശ്രദ്ധയിൽ ചില ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും, മെയ് 1 വരെ ഒൻപതാം, പതിനൊന്നാം ഭാവങ്ങളിലെ വ്യാഴത്തിന്റെ ഭാവം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വളരെ ഉത്സാഹത്തോടെ പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും അനുകൂലമായ ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കുമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഈ പൊരുത്തമില്ലാത്ത സമീപനം മെയ് 1-ന് ശേഷവും തുടർന്നാൽ, പരീക്ഷകളിൽ അവർക്ക് വെല്ലുവിളികൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം, ഒന്നുകിൽ പരാജയപ്പെടുകയോ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും കുറവ് മാർക്ക് നേടുകയോ ചെയ്യാം, അത് അവരുടെ ഭാവി വിദ്യാഭ്യാസ പാതയെ ബാധിക്കും.

ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ, വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ പഠനത്തിൽ അലംഭാവവും അഹങ്കാരവും ഒഴിവാക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. വാദപ്രതിവാദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയോ മാർഗനിർദേശം അവഗണിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിനുപകരം, അധ്യാപകരുടെയും മുതിർന്നവരുടെയും ഉപദേശങ്ങളോ നിർദ്ദേശങ്ങളോ അവർ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഈ സമീപനം അധ്യാപകരുമായോ മുതിർന്നവരുമായോ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളിലേക്കോ തെറ്റിദ്ധാരണകളിലേക്കോ നയിച്ചേക്കാം .

ശനി വർഷം മുഴുവനും ആദ്യ ഭാവത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതിനാൽ, വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എല്ലാം അറിയാമെന്ന വിശ്വാസത്തിൽ മടിയന്മാരോ അമിത ആത്മവിശ്വാസമോ ഉള്ള ഒരു പ്രവണതയുണ്ട്. യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നതും അവരുടെ യഥാർത്ഥ അക്കാദമിക് പ്രകടനവും മറ്റുള്ളവരോടുള്ള പെരുമാറ്റവും തിരിച്ചറിയുന്നതും അവരുടെ ഗതി ശരിയാക്കാനും മെച്ചപ്പെടുത്താനും അവരെ സഹായിക്കും .

തൊഴിലിനായി മത്സര പരീക്ഷകൾ ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക്, വർഷം പൊതുവെ അനുകൂലമായിരിക്കെ , അവർ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടിവരും. സമഗ്രതയോടെ അവരുടെ പഠനത്തിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഫലങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിന് ഇടയാക്കും. അവരുടെ പാതയിലെ തടസ്സങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ആവശ്യമായ മേഖലകളെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, മറികടക്കാനാകാത്ത തടസ്സങ്ങളല്ല, കൂടുതൽ കഠിനമായി പഠിക്കാനും അവരുടെ പരീക്ഷകളിലും ഭാവി ജോലിയിലും വിജയിക്കാനും അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കും .

2024- ൽ കുംഭം രാശിക്ക് ചെയ്യേണ്ട പരിഹാരങ്ങൾ


കുംബം രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് ഈ വർഷം വ്യാഴം, ശനി, രാഹു, കേതു എന്നിവർക്ക് ദോഷപരിഹാരങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ഗുണം ചെയ്യും. വ്യാഴത്തിനുള്ള പരിഹാരങ്ങൾ: വ്യാഴം മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും ഭാവങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നതിനാൽ, വ്യാഴവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിഹാരങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അതിന്റെ ദോഷഫലങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ദിവസവും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചയും, ഗുരു (വ്യാഴം) മന്ത്രം ജപിക്കുകയോ ഗുരു സ്തോത്രങ്ങൾ വായിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് സഹായകരമാണ്. കൂടാതെ, ഗുരു ചരിത്ര പാരായണം, വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ, വിദ്യാർത്ഥികളെ പഠിപ്പിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അധ്യാപകരെ ബഹുമാനിക്കുക എന്നിവയും വ്യാഴത്തിന്റെ പ്രതികൂല സ്വാധീനം കുറയ്ക്കും .

ശനിക്കുള്ള പ്രതിവിധികൾ: ശനി ആദ്യ ഭവനത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതിനാൽ, ശനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിഹാരങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ഉത്തമമാണ്. ഇതിൽ ശനിയുടെ പൂജ, ശനി സ്തോത്രങ്ങൾ വായിക്കുക , അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും അല്ലെങ്കിൽ ശനിയാഴ്ചകളിൽ ശനി മന്ത്രങ്ങൾ ജപിക്കുക. ഹനുമാൻ ചാലിസയോ മറ്റ് ഹനുമാൻ സ്തോത്രങ്ങളോ വായിക്കുന്നതും ഫലപ്രദമാണ്. ആത്മീയ പരിഹാരങ്ങൾക്കൊപ്പം, ശാരീരിക വൈകല്യമുള്ളവരെയോ അനാഥരെയോ പ്രായമായവരെയോ സേവിക്കുകയും ശാരീരിക അദ്ധ്വാനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത് ശനിയുടെ ദോഷങ്ങളെ ലഘൂകരിക്കാൻ സഹായിക്കും. ശനി വെളിപ്പെടുത്തിയതുപോലെ നമ്മുടെ കുറവുകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് തിരുത്തുന്നതും പ്രധാനമാണ് .

രാഹുവിനുള്ള പരിഹാരങ്ങൾ: രാഹു രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ സഞ്ചരിക്കും, അതിനാൽ രാഹുവിന് പരിഹാരങ്ങൾ നടത്തുന്നത് പ്രയോജനകരമാണ്. ദിവസവും രാഹു മന്ത്രങ്ങൾ ജപിക്കുന്നതും രാഹു സ്തോത്രങ്ങൾ ദിവസവും അല്ലെങ്കിൽ ശനിയാഴ്ചകളിൽ ചൊല്ലുന്നതും ഫലപ്രദമാണ്. ദുർഗ്ഗ സപ്തശതി വായിക്കുന്നത് രാഹുവിന്റെ പ്രതികൂല സ്വാധീനം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും. പ്രായോഗികമായി, അഹങ്കാരം ഒഴിവാക്കുക, മുഖസ്തുതിയിൽ തളരാതിരിക്കുക, ചിന്തകളെക്കാൾ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന നൽകുന്നത് രാഹുവിന്റെ സ്വാധീനത്തെ മറികടക്കാൻ സഹായിക്കും.

കേതുവിനുള്ള പരിഹാരങ്ങൾ: കേതു എട്ടാം ഭാവത്തിൽ സംക്രമിക്കുന്നതിനാൽ, കേതുവിന് ദോഷപരിഹാരങ്ങൾ നടത്തുന്നത് നല്ലതാണ്. ദിവസവും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചയും കേതു മന്ത്രങ്ങൾ ജപിക്കുകയോ കേതു സ്തോത്രങ്ങൾ ചൊല്ലുകയോ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടാം . കൂടാതെ, ഗണപതി സ്തോത്രങ്ങൾ വായിക്കുന്നതും കേതുവിന്റെ ദോഷഫലങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഗുണം ചെയ്യും .

ഈ പ്രതിവിധികൾ ശ്രദ്ധാപൂർവം പിന്തുടരുന്നതിലൂടെ, കുംഭ രാശിയിൽ ജനിച്ച വ്യക്തികൾക്ക് ഈ ഗ്രഹങ്ങളുടെ വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ സ്വാധീനങ്ങളെ ഫലപ്രദമായി പ്രതിരോധിക്കാനും വർഷം മുഴുവനും അവയുടെ കൂടുതൽ നല്ല വശങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താനും കഴിയും .

Click here for Year 2024 Rashiphal (Yearly Horoscope) in
Rashiphal (English), राशिफल (Hindi), రాశి ఫలాలు (Telugu), রাশিফল (Bengali), ರಾಶಿ ಫಲ (Kannada), രാശിഫലം (Malayalam), राशीभविष्य (Marathi), રાશિ ફળ (Gujarati), and ਰਾਸ਼ੀ ਫਲ (Punjabi)
Aries
Mesha rashi,year 2024 rashi phal for ... rashi
Taurus
vrishabha rashi, year 2024 rashi phal
Gemini
Mithuna rashi, year 2024 rashi phal
Cancer
Karka rashi, year 2024 rashi phal
Leo
Simha rashi, year 2024 rashi phal
Virgo
Kanya rashi, year 2024 rashi phal
Libra
Tula rashi, year 2024 rashi phal
Scorpio
Vrishchika rashi, year 2024 rashi phal
Sagittarius
Dhanu rashi, year 2024 rashi phal
Capricorn
Makara rashi, year 2024 rashi phal
Aquarius
Kumbha rashi, year 2024 rashi phal
Pisces
Meena rashi, year 2024 rashi phal

Newborn Astrology

Know your Newborn Rashi, Nakshatra, doshas and Naming letters in Hindi.

Read More
  

KP Horoscope

Free KP Janmakundali (Krishnamurthy paddhatiHoroscope) with predictions in Hindi.

Read More
  

Vedic Horoscope

Free Vedic Janmakundali (Horoscope) with predictions in Telugu. You can print/ email your birth chart.

Read More
  

Telugu Panchangam

Today's Telugu panchangam for any place any time with day guide.

Read More
  
Please share this page by clicking the social media share buttons below if you like our website and free astrology services. Thanks.