|| చన్ద్రాష్టావింశతినామస్తోత్రమ్||

Chandra Astavimshati nama stotra

Chandra Astavimshati nama stotra (28 names of Moon) is very helpful for those who are having debilitated or weak Moon in their birth charts. If you are suffering with mental tensions, health problems related to blood and having lack of concentration, chanting of this stotra will gives you better results. Chant this stotra daily in the morning.

శ్రీగణేశాయ నమః|
అస్య శ్రీచన్ద్రాష్టావింశతినామస్తోత్రస్య గౌతమ ఋషిః,
సోమో దేవతా, విరాట ఛన్దః, చన్ద్రప్రీత్యర్థే జపే వినియోగః|
చన్ద్రస్య శ్రృణు నామాని శుభదాని మహీపతే|
యాని శ్రృత్వా నరో దుఃఖాన్ముచ్యతే నాత్ర సంశయః|| ౧||
సుధాకరశ్చ సోమశ్చ గ్లౌరబ్జః కుముదప్రియః|
లోకప్రియః శుభ్రభానుశ్చన్ద్రమా రోహిణీపతిః|| ౨||
శశీ హిమకరో రాజా ద్విజరాజో నిశాకరః|
ఆత్రేయ ఇన్దుః శీతాంశురోషధీషః కలానిధిః|| ౩||
జైవాతృకో రమాభ్రాతా క్షీరోదార్ణవసమ్భవః|
నక్షత్రనాయకః శమ్భుశిరశ్చూడామణిర్విభుః|| ౪||
తాపహర్తా నభోదీపో నామాన్యేతాని యః పఠేత్|
ప్రత్యహం భక్తిసంయుక్తస్తస్య పీడా వినశ్యతి|| ౫||
తద్దినే చ పఠేద్యస్తు లభేత్సర్వం సమీహితమ్|
గ్రహాదీనాం చ సర్వేషాం భవేచ్చన్ద్రబలం సదా|| ౬||
|| ఇతి శ్రీచన్ద్రాష్టావింశతినామస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్||
Please share onlinejyotish.com on your Facebook, Whatsapp, Twitter, GooglePlus and othet social media netowrks. Your support will help us to give you more free Astrology Services. Thanks.


Please Note: At present is not available. New reports/ Services will be accepted once after completing of current pending reports/services.

Lalkitab reading

Want to know what Lalkitab telling about you and find suitable remedies..
Read more...